Povinné informace

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Narysov

2. Důvod a způsob založení

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Postavení obcí podle tohoto zákona:
- Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
- Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
- Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
- Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
- Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Starostka obce:
Vlasta Petýrková

Místostarosta obce:
Zdeněk Lauermann

Zastupitelé obce:
Josef Bouše
Lenka Francová
Ing. Miroslava Kozelková

Finanční výbor:
Josef Bouše

Kontrolní výbor:
Ing. Miroslava Kozelková

Kulturní výbor:
Lenka Francová

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Narysov
Narysov 76
261 01 Příbram 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Narysov
Narysov 76
261 01 Příbram 1

4.3 Úřední hodiny
Každé pondělí v době od 18:00 do 20:00

4.4 Telefonní čísla
602 309 686 - Obecní úřad

4.5 Čísla faxu
Obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky
https://www.narysov.cz

4.7 Datová schránka
z5rbyug

4.8 Adresa e-podatelny
podatelna@narysov.cz

4.9 Další elektronické adresy
obec@narysov.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo bankovního účtu vedený u Komerční banky: 46025211/0100

Variabilní symboly: svoz odpadu 1337, vodné 2310, poplatek ze psa, specifickým symbolem je číslo popisné, do zprávy pro příjemce napište jméno a č. p.

Další platby lze vyjímečně uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00662895

7. DIČ

CZ00662895

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán obce
Strategický rozvoj obce
Vyhlášky a nařízení obce

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, je-li podaná do datové schránky obce (viz bod 4.7) , nebo s uznávaným elektronickým podpisem doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.8). Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Odpaz na pdf

11. Opravné prostředky

Odpaz na pdf

12. Formuláře

Souhrn formulářů, doporučených k používání ve styku s Obecním úřadem Narysov.

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde (PDF xx kB)

Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13. Popisy postupů

Odpaz na pdf

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Odpaz na pdf

14.2 Vydané právní předpisy
Zde jsou shromážděny veškeré Vyhlášky a nařízení obce Narysov.
Primárně jsou zobrazeny dokumenty aktuálně platné.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb (PDF 72 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Obecní úřad Narysov nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

16.2 Výhradní licence
Obecní úřad Narysov neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zde naleznete přehled výročních zpráv poskytnutých obcí Narysov dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok xxxx (PDF xx kB)
Výroční zpráva za rok xxxx (PDF xx MB)

18. Informace o zpracování osobních údajů

Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců (PDF xx kB)

19. Rejstříky

Informace o veřejně přístupných rejstřících, registrech, evidencích, seznamech (PDF xx kB)

20. Obecní informační systém

Informace o obecním informačním systému (PDF xx kB)